1. ÜLDINFO

1.1. Tartu Filmifondi poolt antav toetus on vähese tähtsusega abi Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 artikli 3 mõistes ning selle kohaldatakse nimetatud määruses ja konkurentsiseaduse § 33 sätestatut.

1.2. Ettevõtjale vähese tähtsusega abina antav toetus ei tohi taotlemise aastal ja kahel eelneval majandusaastal antud vähese tähtsusega abiga kokku ületada 200 000 eurot.

1.3. Kui toetust antakse vähese tähtsusega abina, siis loetakse üheks ettevõtjaks ettevõtjaid, mis on omavahel seotud Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 artikli 2 lõike 2 mõistes. Abi suuruse arvutamisel järgitakse sama määruse artiklis 5 sätestatud kumuleerimisreegleid.

2. TOETUSE ANDMISE EESMÄRK

2.1. Toetuse andmise eesmärk on edendada Tartu linna ja maakonna (edaspidi regioon) ettevõtlust toetades professionaalsete audiovisuaalsete teoste (edaspidi teos) tootmist ja järeltootmist regioonis.

2.2. Toetuse andmise tulemusena:

2.2.1. suureneb regiooni ettevõtete tulu, kasvab konkurentsivõime;

2.2.2. luuakse regioonis uusi audiovisuaalsektori ettevõtteid, töökohti;

2.2.3. panustatakse regiooni audiovisuaalsektori jätkusuutlikku ja keskkonnasäästlikku arengusse;

2.2.4. kasvab Tartu ja Tartumaa maine ning tuntus Eestis ja välismaal nii turismi sihtkohana kui atraktiivse filmitootmise regioonina.

3. TOETATAVAD TEOSED JA ABIKÕLBLIKUD KULUD, TOETUSE MÄÄR

3.1. Toetust saab taotleda alljärgneva professionaalse audiovisuaalse teose tootmiseks:

3.1.1. täispikk mängufilm, dokumentaalfilm (k.a dokumentaalsed TV-sarjad) või animafilm;

3.1.2. lühimängufilm, - dokumentaalfilm või - animafilm;

3.1.3. kvaliteettelesari, pikkusega vähemalt 4 episoodi.

3.2. Abikõlblike kulude loetelu:

3.2.1. produtsendi tasu kuni 7% aruande abikõlblikest kogukuludest;

3.2.2. käsikiri (stsenarist), õigused;

3.2.3. filmigrupp: režissöör, operaator, kunstnik, grimeerija, monteerija, näitlejad, statistid, kaskadöörid jne;

3.2.4. võttepaikade kulu (lokatsioonide otsimine, castingu korraldamine);

3.2.5. tehnilised teenused ja lavastus (tehnika, seadmed ja materjalid, rumide rent, lavakujundus, ehitustööd, kaamera-, valgus-, foto- ja heliteenused, rekvisiidid, kostüümid);

3.2.6. transpordikulud;

3.2.7. eel – ja järeltootmine (digiteerimine, subtitreerimine, eriefektid jms);

3.2.8. muud teose tootmisega otseselt seotud kulud (casting, tõlkimine, majutus- ja toitlustusteenus, turvateenus).

3.3 Abikõlblik on teose tootmiseks ja järeltootmiseks tehtud  järgmine vajalik ja põhjendatud kulu:

3.3.1. asjade ostmine ning teenuste ja ehitustööde tellimine juriidiliselt isikult, millel on regioonis majandus- või kutsetegevuse koht ja reaalselt regioonis töötav personal, kellele makstakse töötasu või muu võlaõigusliku lepingu järgset tasu.

3.4. Abikõlblik on teose tootmiseks ja järeltootmiseks vajalik ja põhjendatud füüsilisele isikule makstav töötasu või  võlaõigusliku lepingu järgne tasu isikute puhul, kelle Rahvastikuregistrisse kantud õigusliku tähendusega elukoha aadress on kogu isikuga projekti elluviimiseks sõlmitud lepingu kehtivuse perioodil Tartu linn või Tartu maakond.

3.5  Toetuse suurus:
3.5.1 Toetuse maksimaalne määr on kuni 20% toetuse taotleja poolt regioonis teose tootmiseks tehtud abikõlblikest kuludest.
3.5.2 Toetuse maksimaalne määr on kuni 30% toetuse taotleja poolt regioonis teose tootmiseks  tehtud abikõlblikest kogukuludest, kui teos kajastab regiooniga seotud isikut või paika või  toimuvad teose sündmused olulises mahus regioonis või tutvustab teos olulises mahus muul viisil  regiooni.  


3.6. Abikõlbmatud kulud on: panga teenustasud ja intressid, väheväärtuslikud kulud poodides (ostud alla 10 euro käibemaksuta), arveldused sularahaga, mitterahaline kulu, kinnisvara ost, teose tootmisega otseselt mitteseotud põhivara ja inventari soetamise kulu, rahatrahv , kohtumenetluse kulu, käibemaks, v.a kui käibemaks ei ole käibemaksuseaduse alusel tagastatav, kulu, mis on toetuse saajale hüvitatud teistest meetmetest, riigieelarve, muu avaliku sektori või välisabi vahenditest, muud toetuse andja hinnangul abikõlbmatuks loetud kulud, mis ei ole otseselt seotud teose tootmisega..

4. NÕUDED TAOTLEJALE

4.1. Taotlejaks võib olla Eestis registreeritud eraõiguslikust juriidilisest isikust filmitootja, kes vastab järgmistele nõuetele:

4.1.1. ta ei ole pankrotis, likvideerimisel ega sundlõpetamisel ning tal puudub kehtiv äriregistrist kustutamise hoiatus;

4.1.2. tal puuduvad riiklike maksude maksuvõlad või on need taotluse esitamise ajaks ajatatud;

4.1.3. tal ei ole majandusaasta aruande ega maksudeklaratsioonide esitamise võlga;

4.1.4. juhul kui toetuse andja on teinud taotleja kohta varem toetuse tagasinõudmise otsuse, on tal otsuse kohaselt tagasimaksmisele kuuluv toetus tähtajaks tagasi makstud;

4.1.5. taotleja äriregistris märgitud põhitegevusala on filmide tootmine;

4.1.6. taotleja omab varasemat professionaalse audiovisuaalse teose tootmise kogemust peatootjana või tal on toetuse taotlemise hetkeks sõlmitud kaastootmisleping audiovisuaalse teose rahvusvahelise peatootjaga, kes kavatseb audiovisuaalse teose toota kas terves mahus või osaliselt Tartu linnas või maakonnas;

4.1.7. taotlejal on taotluse esitamise hetkel tagatud teose rahastus vähemalt 50% ulatuses teose kogumaksumusest.

5. NÕUDED TAOTLUSELE JA TAOTLUSE ESITAMINE

5.1. Taotlus peab sisaldama kõiki taotlusvormis küsitud andmeid ja lisasid.

5.2. Taotlus koos lisadega esitatakse elektrooniliselt Tartu Filmifondi e-posti aadressile.

5.3. Taotlus tuleb esitada eesti keeles, taotlusele lisatud dokumendid võivad olla eesti või inglise keeles.

5.4. Taotlus peab olema digitaalselt allkirjastatud taotleja allkirjaõigusliku või volitatud esindaja poolt.

6. HINDAMISKRITEERIUMID JA TOETUSE SAAMISE LÄVEND

6.1. Nõuetele vastavate taotlejate poolt esitatud taotlusi hindab Tartu Filmifondi komisjon järgmiste hindamiskriteeriumide alusel:

6.1.1. mõju fondi eesmärkide saavutamisele – 50%;

6.1.2. taotluse sisuline kvaliteet – 25%;

6.1.3. regiooni lokatsioonide kasutamine - 20%;

6.1.4. säästlike ja roheliste lahenduste kasutamine tootmisprotsessis – 5%.

6.2. Taotlused, mis saavad hindamisel vähem kui 50 hindepunkti, rahastamisele ei kuulu.

7. KAASFINANTSEERIMISLEPING

7.1. Kaasfinantseerimisleping sõlmitakse toetuse andja ja toetuse saaja vahel peale rahastamisotsuse tegemist, seejärel võib toetuse andja toetuse saajale soovi korral väljastada kinnituskirja toetuse osas.

7.2. Kaasfinantseerimislepinguga kehtestatakse kõik teose tootmise ja toetuse kasutamise olulised tingimused, sh maksimaalne kaasfinantseerimise määr ja summa, aruande esitamise tähtaeg.

8. ARUANDLUS JA TOETUSE VÄLJAMAKSMINE

8.1. Toetuse saaja esitab toetuse kasutamise kohta aruande kaasfinantseerimislepingus märgitud tähtajal lepingus märgitud e-posti aadressile.

8.2. Toetuse andja menetleb aruannet kuni 40 päeva selle esitamisest arvates.

8.3. Abikõlblike kulude osas makstakse toetus välja 60 päeva jooksul aruande esitamisest.