Tartu Filmifondi statuut

1. Üldsätted

1.1. Käesolevate tingimustega sätestatakse Tartu Filmifondi (edaspidi Fond) tegutsemise ja toetuste eraldamise kord.

1.2. Fondi eesmärgiks on toetuste eraldamise kaudu edendada Tartu regiooniga seotud professionaalsete audiovisuaalsete teoste (edaspidi Filmiprojekt) tootmist ja/või neile tootmis- ja järeltootmisteenuse osutamist Tartu regioonis, eesmärgiga tuua Tartusse investeeringuid, luua töökohti, edendada kohalikku turismi ja majandust ning reklaamida Tartut Eestis ja välismaal. Toetuste eraldamisel võetakse arvesse eelkõige Filmiprojekti jaoks kavandatavaid lokatsioone, selle teostamise juures kasutatavate regiooni ettevõtete ja kohalike talentide osakaalu, filmiprojekti sisu ning selle tulevast läbilöögivõimekust nii kodu- kui välisturul.

1.3. Fondi tööd korraldab SA Tartu Loomemajanduskeskus (edaspidi Tartu LMK), mille juures tegutseb Fondi projektijuht, kes korraldab taotluste vastuvõtmist (sh. teabe- ja taotlusmaterjalide avalikustamist veebilehel), taotluste edastamist Ekspertkomisjonile, tagab Nõukogu töö, sõlmib kaasfinantseerimise lepinguid, kontrollib aruandeid, teeb väljamakseid Fondist ning turustab Fondi nii kodu- kui välismaal.

1.4. Terminid, mida Fondi tegutsemise ja Filmiprojektidele toetuste eraldamise korra sätestamisel kasutatakse:

1.4.1 Toetuse taotleja (edaspidi Taotleja) on Eestis registreeritud juriidiline isik, kes:

1.4.1.1 omab varasemat professionaalse filmitootmise kogemust;

1.4.1.2 ei oma maksuvõlga;

1.4.1.3 on Filmiprojekti peatootja või kellel on Toetuse taotlemise hetkeks sõlmitud kaastootmise või tootmisteenuse osutamise (eel)leping Filmiprojekti peatootjaga, kes kavatseb Filmiprojekti Tartu regioonis toota;

1.4.1.4 kavatseb oma Filmiprojekti realiseerida taotluse esitamisega samal kalendriaastal;

1.4.2. Toetuse taotlemiseks kvalifitseeruvad Filmiprojektid:

1.4.2.1. Filmiprojektide liigid on:

1.4.2.1.1. mängufilmide, kogupikkusega vähemalt 60 minutit ja kogueelarvega alates 400 000 eurot, tootmine ja järeltootmine;

1.4.2.1.2. dokumentaalfilmide, mille kogupikkus on vähemalt 60 minutit ja kogueelarvega alates 50 000 eurot, tootmine ja järeltootmine;

1.4.2.1.3. lühimängufilmide, kogueelarvega alates 50 000 eurot, tootmine ja järeltootmine;

1.4.2.1.4. animafilmide, mille kogupikkus on vähemalt 60 minutit, tootmine ja järeltootmine;

1.4.2.1.5. kvaliteettelesarjade, pikkusega vähemalt 4 episoodi või enam, tootmine ja järeltootmine;

1.4.2.1.6. Nõukogu võib erandkorras, oma äranägemisel kvalifitseerida ka eelpoolloetletust erinevad Filmiprojektid, mis tema hinnangul osutuvad Fondi eesmärkidele vastavaks.

1.4.2.2. Taotluse esitamise hetkel on lepingutega tagatud vähemalt 50% Filmiprojekti finantseerimiskavas näidatud kogumaksumusest;

1.4.2.3. Taotlused Filmiprojektidele, kus taotluse esitamise hetkeks on filmimine (või muu tootmisetapp, millele toetust taotletakse) lõpetatud, ei ole abikõlblikud.

1.4.2.4. Toetust ei eraldata Filmiprojektidele, mis õhutavad religioosset viha, rassismi, kujutavad mõttetut vägivalda või sisaldavad inimväärikust alandavat propagandat.

1.4.3. Toetuse saaja on Fondile toetustaotluse esitanud ja punkti 1.4.1. tingimustele vastav juriidiline isik, kellega on sõlmitud kaasfinantseerimisleping toetuse saamiseks ja selle kasutamiseks;

1.4.4. Fondi toetussumma (edaspidi Toetus) ühele Filmiprojektile moodustab 10-20% Filmiprojekti poolt Tartus tehtud abikõlbulikest kuludest, mis makstakse välja peale tehtud kulutuste lõppu ja vastava aruande esitamist Toetuse saaja poolt ning selle läbivaatamist ja valideerimist Fondi poolt.

1.4.5. Abikõlblikud kulud – kulud, mis on käesoleva statuudi tingimuste kohaselt osaliselt refinantseeritavad (vt. Punkt 3.1.)

1.4.6. Abikõlbmatud kulud – kulud, mis ei ole käesoleva statuudi tingimuste kohaselt refinantseeritavad. (vt. Punkt 3.3)

1.4.7. Ekspertkomisjon – Filmiprojektide Toetuse taotlusi läbivaatav ja sisuliselt hindav organ, kes koos omapoolsete soovitustega esitab Toetuse saamisele kvalifitseerunud Filmiprojektid Nõukogule rahastamisotsuse tegemiseks. Ekspertkomisjon on kuni viieliikmeline.

1.4.8. Nõukogu – Fondi Toetuste jagamise ja muude Fondi tegutsemispõhimõtete üle otsustav organ. Nõukogu koosseisu määrab Tartu Linnavalitsus. Nõukogu kinnitab oma otsusega igale eraldatavale Toetusele kaasfinantseerimislepinguga eraldatava mahupiiri – nii sellele kohaldatava protsendimäära (vastavalt 10-20% kohapeal tehtud kulutustest) kui ka selle kogusumma ülempiiri, vastavalt Taotluses esitatud andmetele.

1.4.9. Taotlusvoor – Toetuste taotlemiseks korraldatakse taotlusvoorud 2 korda aastas. Taotlusvoorude toimumise aja igaks järgmiseks aastaks otsustab Nõukogu.

2. Kutse taotlemisele

2.1. Tartu LMK, Tartu Linn ja Tartu Filmifond avaldavad kindlaksmääratud taotlusvoorude ja eraldatud Toetuste kohta infot oma infokanalites, veebilehel www.filmestonia.eu, Eesti Filmi Instituudi meililoendites ja teistes asjassepuutuvates infokanalites.

2.2. Taotlemise tingimused on saadaval Fondi (www.tartufilmfund.ee) veebilehel.

3. Abikõlblikud ja abikõlbmatud kulud

3.1. Abikõlblikud kulud on otseselt toetatava filmiprojekti tootmisega seotud, raamatupidamise algdokumentidel põhinevad, turutingimustel toimunud ning Tartu linnas (ja regioonis) teostunud majandustehingud.
Filmiprojekti tootmisega seotud kuludena käsitletakse alljärgnevaid kulusid:

3.1.1. Hotellid ja muud majutusega seotud teenused;

3.1.2. Filmiprojekti teostamiseks vajalike seadmete rentimine /üürimine;

3.1.3. Transporditeenused ja muud transpordiga seotud kulud;

3.1.4. Toitlustusteenused (teenusepakkuja poolt osutatud);

3.1.5. Filmiprojekti tootmiseks ja tootmise ettevalmistamiseks vajalikud ehitusteenused;

3.1.6. Turvateenused;

3.1.7. Kommunaalkulud ja avalikud teenused;

3.1.8. Ruumide üür;

3.1.9. Filmiprojekti tootmisega seotud mitmesuguste kaupade ost ja rentimine (näiteks rekvisiidid, ehitusmaterjalid jne);

3.1.10. Loomingulised teenused (autorite või loominguliste ühenduste poolt osutatud teenused);

3.1.11. Filmiprojekti tootmisega seotud muud teenused (näiteks tõlkimine, fototeenus, grimm, lavakujunduse või kostüümide loomisega seotud teenused, osatäitjate valik, eriefektid jne);

3.1.12. Filmiprojekti tootmisega seotud üldhalduskulud (kontoriteenused, õigusabi, raamatupidamine, personali valik jne.);

3.1.13. Produtsendi või tootmisteenuse osutaja tasu kuni 7% toetuse abikõlbulikest kuludest;

3.1.15. Töötasud või nendega võrdsustatud väljamaksed massistseenides osalejatele, näitlejatele jne. koos maksudega;

3.1.16. Filmitootmisega seotud inimeste töötasud või nendega võrdsustatud väljamaksed koos maksudega;

3.2. Nõukogu võib erandkorras, oma parimal äranägemisel, lugeda abikõlbulikeks ka muud eelpool nimetamata kulud, mis on otseselt seotud toetatava Filmiprojekti tootmisega ning mis Nõukogu hinnangul kvalifitseeruvad Fondi eesmärkidele vastavaks.

3.3. Abikõlbmatud kulud on:

3.3.1. Produtsendi tasu, mille suurus ületab 7% toetuse abikõlblikest kuludest;

3.3.2. Panga teenustasud ja muud pangakulud (lepingutasu, pangakaardi hooldustasu jms);

3.3.3. Väheväärtuslikud ostud (ostutśekk alla 10 euro);

3.3.4. Kulud, mis ei ole Filmiprojekti tootmisega otseselt seotud;

3.3.5. Muud Nõukogu hinnangul abikõlbmatuks klassifitseeruvad kulud, mis ei ole seotud filmiprojekti tootmisega.

3.3.6. Toetust ei eraldata, kui aruandlusest ilmneb, et ostetud kaupu või teenuseid kasutatakse / kasutati isiklikul otstarbel.

4. Taotluse esitamine

4.1. Taotlus peab sisaldama järgmist:

4.1.1 Taotluse vormile vastavat allkirjastatud avaldust ja selle lisasid:

4.1.1.1. Filmiprojekti sünopsis, logline ja lühisünopsis;

4.1.1.2. Mängufilmi, dokumentaalfilmi, animafilmi ja lühimängufilmi puhul Filmiprojekti stsenaarium; Kvaliteetsarja puhul esimese nelja episoodi stsenaarium koos ülejäänud episoodide laiendatud treatmentiga.

4.1.1.3. Filmiprojekti tootmise ajakava;

4.1.1.4. Filmiprojekti tootmismeeskonna nimekiri koos selle loomingulise grupi CV-dega;

4.1.1.5. ülevaade Taotleja ja peatootja (juriidilised isikud) varasemast töökogemusest ehk teostajafirmade track record;

4.1.1.6. Ülevaade Tartu regioonis teostatavatest tegevustest koos ajakavaga;

4.1.1.7. Filmiprojekti leviplaan;

4.1.1.8. Filmiprojekti eelarve ja rahastusplaan;

4.1.1.9. Filmiprojektile juba tagatud rahastuslepingute ja huvikirjade koopiad;

4.1.1.10. Muu täiendav teave, mis võiks kasuks tulla Filmiprojektile positiivse toetusotsuse tegemisel ja mida toetuse taotleja peab vajalikuks lisada.

4.1.2. Filmiprojekti teostamiseks Tartusse planeeritavate kulude hinnanguline eelarve vastavalt viidetega käesolevates tingimustes nimetatud abikõlblikele kuludele. Kulude tegelik maht võib filmiprojekti tootmise käigus muutuda, kuid Toetust ei eraldata üle kaasfinantseerimislepingus sätestatud toetussumma.

4.2. Taotlus peab olema allkirjastatud Taotluse esitaja allkirjaõigusliku esindaja poolt.

4.3. Kui seoses taotlemisega on vaja hoida ärisaladust või selle osi, peab Toetuse taotleja selle Taotluses eraldi ära märkima. Sellisel juhul sõlmib Fond Taotlejaga eraldi kokkuleppe, millist infot võib Fond enda ja oma tegevuse reklaamimiseks avalikkuse ees kasutada.

5. Taotluse hindamine ja tulemuste avalikustamine

5.1. Nõukogu määrab Fondile kuni viieliikmelise Ekspertkomisjoni.

5.2. Taotluste valideerimise ning otsuse tegemise protsess, mis algab peale Nõukogu poolt käesolevaks aastaks eelnevalt kinnitatud taotlemistähtaja täitumist, korraldatakse kolmes etapis:

5.2.1. esimeses etapis hindab Fondi projektijuht Taotluse formaalsetele nõuetele vastavust, vajadusel tehakse taotlejale ettepanek Taotlust (7 kalendripäeva jooksul) parandada või täiendada. Projektijuht esitab laekunud ja nõuetele vastavad Taotlused Ekspertkomisjonile.

5.2.2. teises etapis hindab Ekspertkomisjon Taotluse sisulist vastavust Fondi eesmärkidele ning teeb selle põhjal kokkuvõtte Taotlusest ning annab Filmiprojektile Fondi kaasfinantseerimise protsendipunktid ning seab paika kogusumma maksimaalse määra, mille esitab kinnitamiseks Nõukogule.

Taotluse hindamise käigus on Ekspertkomisjonil õigus:

5.2.2.1. kutsuda kohale Toetuse taotleja Taotluse kaitsmiseks ja küsimustele vastamiseks;

5.2.2.2. kutsuda vajadusel kohale teisi eksperte või paluda eelnevalt täiendavat eksperthinnangut teistelt valdkonna spetsialistidelt väljastpoolt Ekspertkomisjoni.

5.2.3. rahastamisotsused teeb Fondi Nõukogu tuginedes Ekspertkomisjoni hinnangule järgmiselt:

5.2.3.1. Otsused tehakse Nõukogu koosolekutel avaliku hääletuse teel iga Taotluse kohta eraldi.

5.2.3.2. Taotluse rahuldamiseks on vajalik Nõukogu lihthäälteenamus.

5.2.3.3. Nõukogu otsusega Taotlus rahuldada kinnitatakse ka selle kaasfinatseerimise määr Fondi poolt;

5.2.3.4. enne kaasfinantseerimislepingu sõlmimist on Nõukogul õigus küsida toetuse taotlejalt täiendavat teavet ning vajadusel muuta Taotluses esitatud kulude hinnangut, muutes konkreetsete kuluarktiklite kvalifikatsiooni abikõlblike ja abikõlbmatute kulude vahel;

5.4. Ekspertkomisjon annab Taotlustele omapoolse hinnangu 30 kalendripäeva jooksul alates Taotluse esitamisest.

5.5. Nõukogu koosolek, kus otsustatakse antud taotlusvooru tulemused toimub hiljemalt 60 päeva möödumisel nimetatud taotlusvooru lõppemisest.

5.6. Nõukogu otsusest Taotluse rahuldamise või mitterahuldamise kohta teatatakse taotlejale 3 tööpäeva jooksul peale Nõukogu otsust, misjärel sõlmitakse Nõuokogu poolt positiivse otsuse pälvinud taotlejaga kaasfinantseerimisleping.

5.7. Kaasfinantseerimislepingut ei allkirjastata, kui enne allkirjastamist selgub, et Toetuse taotleja on esitanud Taotluses teadlikult valeandmeid või Taotluste hindamise protsessi käigus üritanud omandada konfidentsiaalset teavet või mõjutada otsustamisprotsessi.

5.8. Fondi toetusotsused avaldatakse Fondi kodulehel.

6. Kaasfinantseerimisleping

6.1. Fond allkirjastab taotlejaga kirjaliku kaasfinantseerimislepingu pärast kõigi kehtestatud nõuete täitmist. Enne lepingu allkirjastamist ei ole taotluse rahuldamine Fondile siduv.

6.2. Heakskiitev otsus kaasfinantseerimise kohta kehtib kuni kuus kuud pärast Nõukogu otsust. Selle perioodi jooksul tuleb kaasfinantseerimisleping allkirjastada. Nimetatud perioodi võib Nõukogu otsusel pikendada, kui taotleja on esitanud Fondile vastava põhjendatud avalduse.

6.3. Kaasfinantseerimislepinguga kehtestatakse Filmiprojekti realiseerimise ajakava, mis ei ulatu kaugemale kui 31. detsember käesoleval aastal, samuti Tartu regioonis teha plaanitavad kulutused, Fondi maksimaalne kaasfinantseerimise määr ja muud tingimused, mis on Filmiprojekti teostamisel siduvad.

7. Toetuse eraldamine

7.1. Toetus eraldatakse vastavalt kaasfinantseerimislepingu tingimustele ja eeldusel, et Toetuse taotleja on õigeaegselt (40 kalendripäeva jooksul peale kaasfinantseerimislepingus ette nähtud Filmiprojekti lõppu) esitanud Fondile Filmiprojekti lõpparuande koos kuludokumentide koopiatega.

7.2. Fond vaatab läbi Filmiprojekti teostamise lõpparuande 30 kalendripäeva jooksul, kaasates vajadusel eksperte. Fond hindab, kas filmiprojekti kulud vastavad kaasfinantseerimise lepingule. Seejärel esitab Fond Filmiprojekti aruande kinnitamiseks Nõukogule. Nõukogu otsustab aruande kinnitamise 14 kalendripäeva jooksul.

7.3. Fondil on õigus küsida täiendavat teavet ja dokumentaalseid tõendeid filmiprojekti tootmise kulude kohta. Kulude dokumentaalsed tõendid on majandustehingu toimumist kinnitavad raamatupidamise algdokumendid vastavalt Raamatupidamise seaduse § 7 sätestatule.

7.4. Aruannete kinnitamise korral Nõukogu poolt arvutab Fond toetuse saajale kompenseeritava toetussumma suuruse vastavalt kaasfinantseerimise lepingule. Toetus makstakse välja 14 kalendripäeva jooksul pärast seda, kui Nõukogu on teinud otsuse Filmiprojekti teostumise vastavuse ja toetuse väljamaksmise kohta.

7.5. Nõukogul on õigus toetussummat vähendada, kui:

7.5.1. Filmiprojekti kulude kulude kohta esitatud dokumentaalsetest tõenditest ilmneb, et kulud ei vasta abikõlbulikkuse nõuetele.

7.5.2. toetuse saaja jätab Filmiprojekti teostumise aruande põhjenduseta ja eelneva hoiatuseta tähtajaks esitamata.

7.6. Nõukogul on õigus toetust mitte eraldada, kui toetuse saaja:

7.6.1. on Fondi mis tahes viisil eksitanud;

7.6.2. on jätnud nõutud dokumendid ja/või kulude dokumentaalsed tõendid tähtajaks esitamata;

7.6.3. on kasutanud eraldatud rahalisi ressursse Filmiprojekti tootmise asemel filmiprojektiga mitteseotud otstarbeks.

8. Toetuse taotleja õigused ja kohustused

8.1. Toetuse taotlejal on õigus esitatud taotlus tagasi võtta.

8.2. Toetuse taotlejal on kohustus tagada Taotlusega esitatud teabe õigsus. Valeandmete esitamise korral Taotlust ei rahuldata või võib Fond juba väljamakstud Toetuse tagasi nõuda.

8.3. Toetuse taotlejal ja saajal on kohustus järgida käesolevaid tingimusi ja kaasfinantseerimislepingu tingimusi.

9. Kontrollimeetmed

9.1. Fondil on õigus Filmiprojekti aruandlusega seonduvalt kaasata eksperte, et hinnata Filmiprojekti sisulise teostuse vastavust Taotluses esitatule ning abikõlbulike kulude õiget ja õiglast kajastamist.

10. Lõppsätted

10.1. Pärast kaasfinantseerimislepingu allkirjastamist kohustub Toetuse saaja ja Filmiprojekti teostaja lisama teabe Fondi toetuse kohta ning Fondi ja Tartu Linna logod valmis teose lõputiitritesse ning teosega seotud reklaami- ja müügiedendusmaterjalidesse.

10.2. Toetuse saajal on kohustus anda Filmiprojekti lõpuleviimisel valminud teose seitse digitaalset esituskoopiat Fondile.

10.3. Taotleja annab kaasfinantseerimislepingus Fondile, Tartu LMK-le ja Tartu Linnale õiguse (lihtlitsentsi) kasutada toetatud teoseid mittekommertsiaalselt oma turundustegevustes Eestis ja kõikjal maailmas.